سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حج و زیارت 
روحانی کاروان 
 
ادامه دارد 
ارشاد زائران 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی-انقلاب اسلامیو..