جامع نگری در اهداف حکومت دینی
53 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی علوم اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، سال سوم، شماره یازد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده بررسی وتبیین اهداف حکومت دینی به منظورشناخت و قضاوت صحیح درباره آن ضروری به نظرمی رسد. پیرامون این مسأله دیدگاههای متعددی مطرح شده است که مهمترین آنهادیدگاه مادیگرا، معناگرا وجامع نگر است.دراین مقاله پس ازبررسی دیدگاههای مذکور،دیدگاه جامع نگربه عنوان دیدگاه قابل دفاع، پذیرفته شده و با روش درون دینی یعنی مراجعه به آیات وروایات و ازطریق بررسی اهداف بعثت انبیاءکه اهداف حکومت دینی نیز به شمار می رود مورد بررسی قرارگرفته وسرانجام ثابت گردیدکه حکومت دینی درپی دو دسته اهداف است: 1.تأمين کمال مادی.2.تأمين کمال معنوی. برای حکومت دینی هردو دسته، ازاهداف اصلی اند(فرعی نیستند) به این صورت که هدف دوم هدف نهایی است و هدف نخست، مقدمه واجب رسیدن به هدف نهایی( هدف دوم) است لذا به عنوان هدف اصلی موردتوجه حکومت دینی قرارمی گیرد.