مبانی کلامی حکومت دینی
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب به زیرساخت های نظری حکومت دینی پرداخته شده است بدین صورت که از راه بنیان های فکری و کلامی نظیر توحید و قلمرو شناسی دین اسلام و انسان شناسی اسلامی ضرورت حکومت دینی اثبات می شود .